textelegal

Informació legal:

Boovox.com és un portal web propietat de:
Erigin Creacions S.L.
CIF: B64139025
C/ Antoni bell 2 pl.1 oficina A1
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Aquesta pàgina informativa té per objecte regular l’accés i l'ús del web bovoox

La utilització de boovox per un tercer li atribueix la condició d'usuari i, sigui en condició d’usuari registrat o visitant del portal, suposa l'acceptació plena de l'usuari de totes i cadascuna de les Condicions que s'incorporen en les presents document.

Els usuaris poden accedir, imprimir i descarregar la present informació Legal en qualsevol moment, permetent a Boovox poder modificar o rectificar els continguts i configuració d’aquest portal web, notificant als usuaris canvis en les condicions legals prèviament acceptades.

Boovox es reserva el dret de bloquejar temporal o permanentment l’accés sense previ avís a tot usuari que incompleixi qualsevol de les condicions generals descrites en aquest document.

La utilització d'aquest lloc web implica l'acceptació total de les presents condicions legals en el moment en què l'usuari accedeixi al mateix. Per tant, l'usuari haurà llegir-les en cadascuna de les ocasions que utilitzi el Lloc Web, ja que aquestes poden sofrir modificacions.

Política de protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, Boovox informa a l'usuari de l'existència de fitxers de dades de caràcter personal creat per aquest i sota la seva responsabilitat.

Boovox compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Sol·licitarem les dades estrictament necessàries per al desenvolupament de la nostra activitat a tots els usuaris que decideixin registrar-se a Boovox. La finalitat del nostre lloc web és promocionar activitats culturals a institucions. Per recollir aquestes dades, els usuaris han d'emplenar un formulari incloent les seves dades personals. El tractament d'aquestes dades estarà enfocat únicament a la consecució d'aquests fins, dins el marc normatiu establert

Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a un fitxer de dades personals, degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades.

Consentiment de l'usuari

L'enviament de dades personals amb l'ús del formulari del nostre lloc web o missatges de correu electrònic suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses, funcionalitats i productes relacionats amb la finalitat de Boovox, així com l’ enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Boovox i les seves iniciatives.

L'usuari consent expressament la cessió de les seves dades a tercers (usuaris o entitats que desitgin contactar amb l'Usuari) en compliment de les funcionalitats del lloc web.

L'usuari que es registra (particulars o professionals) manifesta el seu coneixement i per tant, consent que les seves dades siguin visibles per els contractants dels serveis de Boovox, així com tot el contingut que pugui publicar la seva fitxa artística.

Seguretat

De conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2077, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter pers Boovox garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva modificació, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.

Galetes i IP

L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'IPs. Per analitzar el nostre trànsit utilitzem cookies que permeten recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de visites, data de l'última visita, etc ... No obstant això, si l'usuari ho desitja, pot desactivar i / o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

Boovox no realitza "SPAM" i únicament tractarà les dades que els usuaris facilitin mitjançant el formulari electrònic habilitat en aquest lloc web o en missatges de correu electrònic

Dret d'Accés, rectificació i cancel·lació de dades

L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la i donar-se de baixa dels serveis de Boovox

Modificació de la present Política de Protecció de Dades

Boovox es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació vigent nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d'explotació.

Tots els textos, dissenys, imatges, logotips, bases de dades i altres elements d'aquest lloc són propietat de Boovox i de terceres persones que hagin cedit a Boovox els drets d'explotació. Aquest material està protegit per lleis i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Està totalment prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció o qualsevol altra explotació de part o de tot el contingut d'aquest lloc, excepte autorització prèvia per escrit de Boovox o tercers titulars. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és responsabilitat exclusiva dels mateix
os, permetent expressament a Boovox a publicar internament les fitxes d'aquests usuaris per a possibles contractants i mostrar públicament part de les fitxes dels usuaris, excloent sempre el catxet en aquests llistats públics

Termes d'ús de Boovox

Boovox posa a disposició dels usuaris del portal. Les presents Condicions d'ús que regulen l'accés i ús del nostre portal web.

La utilització d'aquest portal implica l'acceptació plena dels termes d'ús, així com de les nostres Condicions Legals en el moment en què l'Usuari accedeixi. Boovox podrà modificar aquests Termes d'Ús sense notificació prèvia, per tant, l'usuari haurà llegir atentament cada vegada que utilitzi aquest servei. Aquestes condicions estaran plenament accessibles al lloc web a través de l'enllaç "Condicions d'ús".

Boovox.com es reserva el dret d'admissió dels grups musicals i/o artistes en llistats publicats per a possibles contractants.

Objecte

Les dades dels nostres usuaris són recollides per Boovox amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que boovox proporciona a través del lloc web, com ara:

-Creació de nom d'usuari amb les dades personals
-Creació d'una fitxa artística que serà pública als sol·licitants del servei
-Formulari de contacte entre l'anunciant i l'interessat de l'anunci
-Possibilitat de rebre missatges i ofertes de contractació
-Veracitat de les dades facilitades pels usuaris

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Boovox són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

L'usuari garanteix que tota la informació de caràcter personal facilitada és exacta i està posada al dia de manera que respon amb veracitat a la situació actual de l'usuari. L'usuari té l'obligació de mantenir les seves dades actualitzades, sent l'usuari l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això Boovox o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis de

Condicions legals.

Boovox s'esforçarà al màxim per mantenir disponible el lloc web en tot moment, però l'USUARI reconeix que tècnicament és impossible mantenir la disponibilitat al 100%. El servei pot presentar anomalies o la suspensió passatgera del mateix per raons de manteniment o seguretat, així com per causes no imputables a Boovox (talls d'electricitat, anomalies en els serveis de comunicació, etc ...)

Boovox es reserva el dret a eliminar del lloc web qualsevol contingut il·legal sense previ avís.

Obligacions dels Usuaris

L'usuari es compromet a utilitzar la plataforma subjectant-se a la Llei, als bons costums i als presents termes d'ús, mantenint el degut respecte als altres usuaris. Així mateix, l'usuari està obligat a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els continguts i serveis de Boovox.

Queda prohibida la reproducció, transmissió, distribució, adaptació, o modificació dels continguts del Lloc Web (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i / o imatge, logos) i qualsevol element d'aquest lloc web, excepte autorització prèvia dels legítims titulars o quan resulti així permès per la llei.

A l'USUARI li estarà prohibit: utilitzar continguts injuriosos o calumniosos, utilitzar continguts pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors així com distribuir productes pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors, molestar altres usuaris utilitzant SPAM o de qualsevol altra forma , utilitzar continguts protegits legalment sense tenir dret a això, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o serveis protegits legalment, així com realitzar accions contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació de clients progressiva.

Totes les funcionalitats o serveis del lloc web exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris, condicionada a la prèvia complementació del registre d'usuari, seleccionant l'identificador i la contrasenya que l'usuari es compromet a conservar i utilitzar amb diligència.

La contrasenya de cada usuari és personal i intransferible. No es permet la cessió de la contrasenya a tercers, ni tan sols de manera temporal. En aquest sentit, cada usuari haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. l'Usuari és l'únic responsable de la utilització que es faci amb la seva contrasenya, amb completa indemnitat per part de Boovox. Si l'usuari sospita que la contrasenya està sent utilitzada per tercers haurà de comunicar a Boovox el més aviat possible.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la utilització de les funcionalitats. És responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació permanentment actualitzada, de manera que respongui en cada moment a la situació real de l'usuari. En qualsevol cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Boovox o tercers per la informació facilitada.

Segons la nostra política anti-spam de Boovox, l'Usuari està obligat a no demanar i utilitzar dades a partir de les dades d'altres usuaris als quals es pugui accedir a través dels continguts i serveis oferts a Boovox per la realització d'activitats amb finalitats promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol tipus.

L'usuari és conscient i accepta voluntàriament, que el servei té lloc, en tot cas, sota la seva única responsabilitat. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Boovox pugui patir com a conseqüència del incompliment intencionat de qualsevol de les obligacions exposades en aquests termes d'ús, en la nostra Informació Legal o dictades per la llei en relació amb aquest servei.

Publicació de continguts

L'usuari es declara titular legítim dels drets de propietat intel·lectual i industrial del contingut per a la reproducció, distribució i comunicació pública per qualsevol mitjà electrònic per a tothom i amb temps il·limitat

Les dades requerides tant en l'alta d'usuari s'han de completar amb informació veraç.

Els espectacles oferts han de ser reals, i la informació sobre ells ha de ser clara, precisa i s'ha d'ajustar a la realitat

S'ha d'utilitzar un llenguatge professional en la descripció de l'espectacle.

Està prohibida la publicació d'anuncis que puguin deteriorar la qualitat del nostre servei. Està prohibida la inserció d'anuncis duplicats, amb dades de contacte errònies o amb un nom d'empresa irreal

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, puguin cercar la debilitat de l'usuari, eliminats de la cortesia, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers.

La determinació de qualsevol d'aquests supòsits és responsabilitat exclusiva de Boovox atenent al seu bon judici a les demandes de terceres persones o institucions

L'incompliment d'aquesta norma pot significar la cancel·lació immediata del compte d'usuari i la destrucció de tots els continguts associats sense possibilitat de recuperació dels mateixos

Fem revisions periòdiques dels continguts i demandes per assegurar que els nostres Termes d'Ús es compleixin però no podem controlar tots i cada un dels anuncis que es publiquen, per tant no podem assumir la responsabilitat dels continguts.

Així mateix, Boovox es reserva la potestat de retirar del lloc web aquells continguts que es consideren no apropiats a les característiques i finalitats de Boovox.

Qualsevol usuari que insereixi un contingut que contravingui la legalitat vigent assumirà la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa, eximint a Boovox de qualsevol responsabilitat.

Exclusió de garanties i responsabilitats

Boovox no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts en aquesta aplicació o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions, excepte en aquells casos expressament descrits en aquests Termes d'Ús i la resta del marc normatiu del lloc web

Boovox no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.

L'usuari té garantit el dret a donar-se de baixa del portal de manera simple i eficaç i deixar de rebre missatges amb origen del mateix.

Dades personals

Boovox informa que tractarà les dades de caràcter personal en els termes de la Política de Protecció de dades de caràcter personal, que l'usuari podrà trobar en la Informació Legal del lloc web.

Així mateix, l'usuari consent expressament que els continguts que introdueixi siguin trobats i accessibles a través de l’aplicació a les institucions contractants. Els Usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Pagament de comissions o taxes

Boovox ofereix la seva plataforma de promoció d'artistes i professionals de l'espectacle de manera totalment gratuïta. Tanmateix, hi ha plans de promoció que ofereixen avantatges als usuaris que paguin una quota mensual. Boovox promociona i envia les notificacions de selecció d’artistes registrats al portal per que han quedat seleccionats com a candidats per processos participatius creats per institucions des de la plataforma.

Seguretat

Boovox no pot garantir que tercers, autoritzats o no, puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan de les funcionalitats, pel fet que que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, respecte a la privacitat i seguretat.

Legislació aplicable i jurisdicció

Els presents Termes d'ús i la resta de condicions legals del lloc web es regiran per la legislació espanyola.